5A版2021年6月1号到2021年6月30号升级文档
杰特旺点软件679

21.06.01-21.06.30升级文档 

1.新增合单中的子单可以修改金额。

 

2.优化前台收银会员操作。

 

3.优化前台收银“补发短信”。


4.新增小程序员工可以看到相互的上钟状态。

 


5.新增房间换房联房和功能。

 

6.新增房间轮钟功能。

 

7.新增房间“待上”,“已下”“已打扫”状态。

 

8.优化客人信息查询退卡。

 

9.新增报表“房间统计表”。

 

10.优化服务项目统计排序列表。

 

11.优化部门业绩汇总表数据统计。

 

12.优化单据审核“重新计算”。

 

13.优化系统运行参数“会员余额不足弹出提示”。

 

14.优化系统运行参数“账单结算后向员工微信发送业绩和提成提醒”。

 
这些内容很不错,其他朋友也喜欢